Praca - Starszy Specjalista ds. Programowania i Zarządzania Strategicznego oraz Koordynacji RPO

Branża: Sektor Publiczny
Dodano: 2017-11-10
Lokalizacja: Warszawa
Wygasa: 2017-11-27
Praca
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Starszy Specjalista
ds. Programowania i Zarządzania Strategicznego oraz Koordynacji RPO
w Wydziale RPO do spraw Rozwoju Gospodarczego w Departamencie Regionalnych Programów OperacyjnychWARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • wyjazdy służbowe związane z reprezentacją urzędu (1-3 wyjazdy w miesiącu),
 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe,
 • praca z bazami danych/programami specjalistycznymi,
 • wystąpienia publiczne.

Pracownikom oferujemy:

 • trzynaste wynagrodzenie, bogaty pakiet szkoleń, staże eksperckie, refundacje nauki języka i studiów podyplomowych,
 • pakiet socjalny: platforma Benefit, dofinansowanie wypoczynku, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, sala ćwiczeń w budynku Ministerstwa,
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie, możliwość dofinansowania kart sportowych (FitProfit), ruchomy system czasu pracy: rozpoczęcie pracy w godz. 7.30-9.00.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • praca przy komputerze oraz przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner,
 • w biurze dostępnym dla osób niepełnosprawnych,
 • praca w kameralnych pokojach.

ZAKRES ZADAŃ

 • Wsparcie zarządzania wskazanymi regionalnymi programami operacyjnymi, w tym udział w pracach komitetu monitorującego.
 • Udział w pracach związanych z koordynacją obszaru wsparcia zwrotnego w ramach RPO 2014-2020, w tym analiz problematyki instrumentów finansowych z uwzględnieniem krajowych programów operacyjnych oraz instrumentów krajowych.
 • Udział w koordynacji RPO 2014-2020 w zakresie instrumentów wsparcia sektora MŚP.
 • Przygotowywanie odpowiedzi na pisma, interpelacje oraz zapytania dotyczące realizacji regionalnych programów operacyjnych w ramach ww. zadań.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub prawnicze,
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w pracy związanej z funduszami unijnymi lub w obszarze sektora finansowego,
 • znajomość zasad funkcjonowania funduszy europejskich, w szczególności funduszy strukturalnych,
 • znajomość zagadnień z zakresu instrumentów finansowych realizowanych z udziałem środków publicznych,
 • znajomość instrumentów wsparcia sektora MŚP ze środków publicznych,
 • znajomość języka angielskiego, co najmniej poziom B2,
 • zmiejętność obsługi komputera pakiet MS Office, Word, Excel,
 • wystąpienia publiczne, skuteczna komunikacja, współpraca, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, myślenie analityczne,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • orzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • akceptujemy dokumenty zeskanowane,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • dokumenty należy złożyć do: 27.11.2017,
  • decyduje data: wpływu oferty do urzędu,
  • Miejsce składania dokumentów:
Aplikacje można składać przez ePUAP.

Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:
Ministerstwo Rozwoju
BZL
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
(Kancelaria czynna w godz. 8¹⁵-16¹⁵)

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Przed wysłaniem aplikacji prosimy o upewnienie się, że spełnienie wymagań formalnych jednoznacznie wynika z przesłanych dokumentów.
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń dostępnych pod adresem http://mr.bip.gov.pl/zasady-naboru-do-sluzby-cywilnej/nabor-do-sluzby-cywilnej-z-wylaczeniem-wyzszych-stanowisk.html.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności/rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mr.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo lub uzyskać pod nr tel.(22) 273 75 21.


Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie swojego CV do dnia 27.11.2017 r. (liczy się data wpływu).

Aplikuj teraz
Używasz starej wersji przeglądarki, aby przeglądać stronę zaktualizuj swoją przeglądarkę do nanowszej wersji Google Chrome


Pobierz Chrome


Pobierz