Regulamin Absolvent.pl

 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Absolvent.pl przez osoby fizyczne, w szczególności obowiązki i uprawnienia osób zarejestrowanych w Absolvent.pl.
 2. 2. Postanowienia
  • 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  • 2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu przed dokonaniem rejestracji.
  • 3. Użytkownik uprawniony jest do podejmowania dalszych czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu.
  • 4. Rozpoczęcie korzystania z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu oraz pełną akceptacją jego warunków.
  • 5. Regulamin precyzuje wyczerpująco prawa i obowiązki Stron w związku ze świadczeniem usług.
  • 6. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie na Absolvent.pl w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
  • 7. W kwestiach nieobjętych Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.
 3. 3. DefinicjePoniższe terminy pisane wielką literą będą miały w niniejszym Regulaminie następujące znaczenie:
  • 1. Absolvent - spółka Absolvent.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa); NIP 5213636204, REGON 146270491, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000447104.
  • 2. Absolvent.pl - internetowy serwis dostępny pod adresem www.absolvent.pl, jedynym właścicielem www.absolvent.pl jest Absolvent.
  • 3. Targi - targi pracy i praktyk pod nazwą Absolvent Talent Days, współorganizowane przez Absolvent.
  • 4. Konto - konto Użytkownika założone na Absolvent.pl. Konto daje możliwość dostępu do usług, możliwość modyfikacji danych opublikowanych w Profilu, możliwość modyfikacji ustawień Konta oraz możliwość pobrania biletu na Targi.
  • 5. Administrator - osoba wyznaczona przez Absolvent odpowiedzialna za przestrzeganie porządku oraz przepisów niniejszego Regulaminu przez Użytkowników.
  • 6. Profil - miejsce w którym opublikowany jest zbiór informacji o Użytkowniku.
  • 7. Regulamin - niniejszy Regulamin, który określa prawa i obowiązki Stron.
  • 8. Strona lub odpowiednio Strony - Absolvent i / lub Użytkownik.
  • 9. Użytkownik - osoba fizyczna będącą konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16. poz. 93 ze zm.).
 4. 4. Absolvent.pl jest społeczną platformą kariery umożliwiającą Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji, poszukiwanie pracy czy poszukiwanie pracowników.
 5. 5. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  • 1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usług przez Absolvent jest rejestracja, która skutkuje utworzeniem Konta. Rejestracja oznacza zawarcie przez Użytkownika umowy z Absolvent.
  • 2. Warunkiem wymaganym do Rejestracji jest posiadanie aktywnego konta email.
  • 3. Użytkownik dokonując rejestracji, oświadcza, że:
   • a. dane podane w Profilu są zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku zmiany danych podanych w Profilu dokona niezwłocznej ich aktualizacji.
   • b. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
   • c. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
   • d. zapoznał się z Regulaminem, akceptuje Regulamin w całości, bez żadnych wyjątków lub zastrzeżeń w tym zakresie i zobowiązuje się go przestrzegać.
  • 4. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych Administrator ma prawo:
   • a. wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości.
   • b. zablokować Konto Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy.
   • c. skasować Konto Użytkownika.
  • 5. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia Konta.
  • 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie rejestracji na Absolvent.pl. Usługa świadczona jest wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom po poprawnym zalogowaniu na Konto.
  • 7. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.
  • 8. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
  • 9. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika następuje poprzez usunięcie Konta. Rozwiązanie umowy przez Absolvent następuje poprzez usunięcie Konta Użytkownika.
  • 10. Absolvent zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, którego działania zostały uznane za szkodliwe dla Absolvent, lub niezgodne z treścią Regulaminu.
  • 11. Każdy z Użytkownik ma możliwość założenia jednego Konta na Absolvent.pl.
  • 12. Zabrania się udostępniania swojego Konto innym podmiotom.
  • 13. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów.
 6. 6. Dane osobowe i polityka prywatności
  • 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika umieszczonych w Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w Absolvent.pl. Absolvent przetwarza dane Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  • 2. Absolvent uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Użytkownika niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Absolvent oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług.
  • 3. Absolvent uprawniony jest do przetwarzania wszystkich danych zamieszczonych przez Użytkownika w Absolvent.pl.
  • 4. W przypadku uzyskania przez Absolvent wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Absolvent.pl w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Absolvent może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
  • 5. Absolvent może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi (dane eksploatacyjne):
   • a. Oznaczenie identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik
   • b. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług.
  • 6. Absolvent jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. W przypadku usług polegających na udostępnieniu danych osobowych potencjalnym pracodawcom - administratorem danych osobowych Użytkownika jest potencjalny pracodawca, który staje się odpowiedzialny za ich zgodne z prawem przetwarzanie.
  • 7. Użytkownik wyraża zgodę na przedstawienie swoich danych osobowych potencjalnym pracodawcom - zgodnie z ust. 7 powyżej.
 7. 7. Opłaty
  • 1. Dostęp do wszystkich usług Absolvent jest bezpłatny. Absolvent nie pobiera opłat za rejestrację, oraz stworzenie Profilu.
  • 2. Absolvent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat dla dowolnych usług oferowanych przez Absolvent.pl po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkowników.
 8. 8. Obowiązki i uprawnienia Absolvent
  • 1. Absolvent ma prawo do weryfikacji danych znajdujących się w Profilu Użytkownika.
  • 2. Absolvent dołoży należytej staranności w celu stałego i nieprzerwanego świadczenia usług.
  • 3. Absolvent zastrzega sobie prawo do czasowego lub permanentnego zawieszenia działania bądź trwałego usunięcia Absolvent.pl w każdym momencie, przeniesienie praw do Absolvent, oraz podjęcia wszystkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Absolvent. Użytkownikom nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Absolvent.
  • 4. Absolvent zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji usług, oraz sposobu działania Absolvent.pl, w tym usunięcia wszystkich zgromadzonych w bazie danych.
  • 5. Absolvent nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w Portalu, których nie jest autorem.
  • 6. Absolvent nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie przez osoby trzecie tzw. "kradzieży kont".
  • 7. Absolvent nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Portalu zgromadzonych w systemach komputerowych Absolvent.
  • 8. Absolvent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Absolvent.pl.
  • 9. Absolvent nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych.
  • 10. Absolvent nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Absolvent.pl, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
  • 11. Absolvent.pl jest kompatybilny z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi.
 9. 9. Obowiązki i uprawnienia Użytkownika
  • 1. Użytkownik udziela zgodę na wyświetlanie mu ogłoszeń rekrutacyjnych, a także przesyłanie ogłoszeń rekrutacyjnych na skrzynkę pocztową Użytkownika.
  • 2. Użytkownik udziela zgodę na wyświetlanie mu treści reklam, a także przesyłanie reklam i innych treści o charakterze handlowym na skrzynkę pocztową Użytkownika.
  • 3. Użytkownik udziela zgodę na otrzymywanie na skrzynkę pocztową Użytkownika komunikatów systemowych, w tym w szczególności powiadomień o nowych wiadomościach, zaproszeniach, wpisach na Absolvent.pl, przerwach technicznych, zmianach Regulaminu, nowych funkcjonalnościach Absolvent.pl.
  • 4. Użytkownik ma możliwość uczestnictwa w Targach.
  • 5. Absolvent.pl ma charakter otwarty - podawane przez Użytkownika dane są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej w Profilu Użytkownika. Są one dostępne dla osób korzystających z sieci internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.
 10. 10. Usługi świadczone są przede wszystkim poprzez:
  • 1. udostępnienie Użytkownikowi możliwości stworzenia Profilu.
  • 2. umożliwienie Użytkownikowi dodania opinii nt. pracodawcy czy informacji o odbytej rozmowie rekrutacyjnej.
  • 3. umożliwienie Użytkownikowi aplikowanie na oferty rekrutacyjne znajdujące się Absolvent.pl.
  • 4. umożliwienie Użytkownikowi opublikowania oferty rekrutacyjnej.
 11. 11. Korzystanie z usług Absolvent.pl
  • 1. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Absolvent.pl. W przypadku stwierdzenie przed Administratorów takich działań przez Użytkownika, Administrator niezwłocznie usunie Konto Użytkownika. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Absolvent.pl mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
  • 2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób.
  • 3. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać prywatność innych osób. W szczególności zabrania się zbierania, przetwarzania, i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i niniejszego Regulaminu.
  • 4. Zabrania się umieszczania i rozpowszechniania na Absolvent.pl:
   • a. oprogramowania objętego prawami innych osób - bez wyraźnej ich zgody.
   • b. haseł komputerowych, kodów dostępu i innych danych umożliwiających osobom nieupoważnionym dostęp do informacji przechowywanych w systemach komputerowych lub sieci teleinformatycznej.
  • 5. Zabrania się zamieszania na Absolvent.pl treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, naruszających powszechnie uznane normy społeczne i dobre obyczaje.
  • 6. Użytkownik ma prawo zamieszczać na Absolvent.pl tylko zdjęcia przedstawiające jego osobę w sposób umożliwiający identyfikację.
  • 7. Użytkownik wyraża zgodę na publiczne udostępnianie i rozpowszechnianie jego własnego wizerunku, zamieszczonego przez niego na Absolvent.pl.
  • 8. Zabrania się zamieszczania na Absolvent.pl przez Użytkownika zdjęć innych osób, oraz zdjęć o charakterze pornograficznym.
  • 9. Administratorzy mają prawo usunąć zdjęcia Użytkownika uznane przez nich za niestosowne bez poinformowania o tym fakcie Użytkownika.
  • 10. Absolvent zastrzega sobie prawo do usunięcia części lub całości Profilu lub usunięcie Konta Użytkownika, jeżeli którykolwiek z części Profilu jest niezgodny z niniejszym Regulaminem, lub ma negatywny wpływ na wizerunek Absolvent.pl.
  • 11. Zabrania się wykorzystywania usług Absolvent.pl do reklamowania towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, oraz do przesyłania i udostępniania treści powszechnie uznawanych jako spam.
 12. 12. Przepisy porządkowe dla Użytkowników zwiedzających Targi:
  • 1. Targi są skierowane tylko do studentów i absolwentów w wieku 19-35 lat.
  • 2. Użytkownicy mogą przebywać na terenie Targów tylko w terminach i godzinach otwarcia Targów.
  • 3. Wejście na teren Targów stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zdjęć, zapisu wideo i audio z Targów i/lub każdego elementu wydarzenia prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.
  • 4. Zabronione jest prowadzenie przez Użytkowników jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z Absolvent.pl Sp. z o.o., jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
  • 5. Na terenie Targów obowiązują zakazy:
   • wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób;
   • wnoszenia i spożywania alkoholu oraz rozprowadzania i zażywania środków odurzających;
   • zakłócania porządku publicznego (np. głośne, agresywne zachowania);
   • wprowadzania zwierząt, a także rowerów, deskorolek itp.
   • palenia wyrobów tytoniowych z wyjątkiem miejsc wydzielonych i specjalnie oznaczonych;
   • zanieczyszczania pawilonów i terenów otwartych odpadami wygenerowanymi przez siebie (opakowania po napojach i jedzeniu, niedopałki, gumy do żucia itp.);
   • niszczenia infrastruktury (np. oklejanie ścian, szyb, posadzek ulotkami reklamowymi oraz innymi materiałami);
   • opierania się o elementy zabudowy stoisk, konstrukcje reklamowe i inne elementy aranżacji przestrzeni;
  • 6. Osoby będące w stanie wyraźnego odurzenia narkotykowego lub upojenia alkoholowego oraz próbujące wnieść alkohol, środki odurzające lub niebezpieczne przedmioty, nie będą wpuszczane na teren Targów.
  • 7. Absolvent zastrzega sobie prawo wyproszenia Użytkownika z Targów bez podania przyczyny i uniemożliwienia ponownego wstępu, a w uzasadnionych przypadkach wezwania Policji.
  • 8. Użytkownicy są zobowiązani do:
   • Respektowania oznaczeń stref wydzielonych z ruchu podlegających ochronie przeciwpożarowej;
   • Wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez służby Absolvent ze względów organizacyjnych albo konieczności zabezpieczenia mienia i zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Targów.
  • 9. Na Terenie Targów Pracy Absolvent Talent Days obowiązuje zakaz fotografowania, filmowania nagrywania oraz innego utrwalania Imprezy z wyjątkiem uprawnionych do tego osób legitymujących się odpowiednim identyfikatorem.
  • 10. Za wszelkie szkody, wynikające z niestosowania się do powyższych przepisów porządkowych, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 13. 13. Postępowanie Reklamacyjne
  • 1. Wszelkie zakłócenia funkcjonowania pracy Absolvent.pl a także problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami (reklamacje) należy zgłaszać na adres elektroniczny [email protected]
  • 2. Zgłoszenia, o których mowa w pkt. 1 powyżej, rozpatrywane będą niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Absolvent zgłoszenia reklamacyjnego.
  • 3. Absolvent zastrzega sobie prawo do pozostawienie reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, lub przepisów prawa.
  • 4. Absolvent uprawniony jest do ingerencji w strukturę techniczną Konta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowania usług Absolvent.pl.
  • 5. Absolvent uprawniony jest do dokonywania zmian i oddziaływania w inny sposób na stronę techniczną Konta w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania Konta Użytkownika.
  • 6. Reklamacje składane do Absolvent dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem Absolvent.pl nie będą rozpatrywane. Absolvent nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.
 14. 14. Postanowienia końcowe
  • 1. Postanowienia Regulaminu mogą być w każdym czasie zmieniane przez Absolvent, bez podawania przyczyn. Zmiany wraz z informacją o ich dokonaniu zostaną opublikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na Absolvent.pl.
  • 2. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się ze zmianami Regulaminu niezwłocznie po otrzymaniu na adres elektroniczny Użytkownika informacji o ich dokonaniu.
  • 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu elektronicznego, do którego nie ma dostępu, a szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia o którym mowa w pkt. 2 powyżej.
  • 4. Użytkownik ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia określonego w pkt. 2 powyżej z przyczyn niezależnych od Absolvent.
  • 5. W przypadku braku akceptacji dla zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 2 dni roboczych zgłosić prośbę usunięcia swojego Konta na Absolvent.pl na adres email: [email protected]
  • 6. Wszelkie spory związane lub wynikające ze stosunku prawnego między Absolvent i Użytkownikiem rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny.
  • 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  • 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 kwietnia 2015 r.