Korzystamy z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Dowiedz się więcej »

Close

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników Portalu Absolvent.pl

 1. 1. Postanowienia ogólne
  • 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu Absolvent.pl przez osoby fizyczne będące konsumentami i reguluje w szczególności prawa i obowiązki stron związane z świadczeniem usług drogą elektroniczną.
  • 2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Użytkowników pod adresem https://www.absolvent.pl/informacje/regulamin/ w sposób umożliwiający jego pobranie, zapisanie, utrwalenie i wydrukowanie.
  • 3. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  • 4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu przed dokonaniem rejestracji.
  • 5. Użytkownik uprawniony jest do podejmowania dalszych czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności.
  • 6. Rozpoczęcie korzystania z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności oraz pełną akceptacją ich warunków.
  • 7. Regulamin precyzuje wyczerpująco prawa i obowiązki Stron w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.
  • 8. W kwestiach nieobjętych Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.
 2. 2. DefinicjePoniższe terminy pisane wielką literą będą miały w niniejszym Regulaminie następujące znaczenie:
  • 1. Absolvent - Absolvent.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Konesera 9 (budynek O, II piętro), 03-736 Warszawa); NIP 5213636204, REGON 146270491, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000447104, kapitał zakładowy 262 372 PLN.
  • 2. Serwis- internetowy serwis dostępny pod adresem www.absolvent.pl włącznie z wysyłanym mailingiem oraz kampanią SMS, jedynym właścicielem www.absolvent.pl jest Absolvent.
  • 3. Targi - targi pracy i praktyk pod nazwą Absolvent Talent Days, organizowane lub współorganizowane przez Absolvent.
  • 4. Konto - konto Użytkownika założone na Absolvent.pl. Konto daje możliwość dostępu do usług, możliwość modyfikacji danych opublikowanych w Profilu, możliwość modyfikacji ustawień Konta oraz możliwość pobrania biletu na Targi.
  • 5. Administrator - osoba wyznaczona przez Absolvent odpowiedzialna za przestrzeganie porządku oraz przepisów niniejszego Regulaminu przez Użytkowników.
  • 6. Profil - miejsce w którym opublikowany jest zbiór informacji o Użytkowniku oraz opinie Użytkowników Absolvent.pl (w szczególności osób poszukujących zatrudnienia za pośrednictwem Absolvent.pl).
  • 7. Regulamin - niniejszy Regulamin, który określa prawa i obowiązki Stron.
  • 8. Strona lub odpowiednio Strony - Absolvent i / lub Użytkownik.
  • 9. Użytkownik - osoba fizyczna będącą konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16. poz. 93 ze zm.) uczestnicząca w Targach lub korzystająca z serwisu Absolvent.pl.
  • 10. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna prowadząca działalność gospodarczą lub będąca lub zamierzająca zostać pracodawcą lub zawrzeć umowę o świadczenie na jej rzecz czynności wykonywanych osobiście na innej podstawie (w szczególności na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o świadczenie usług), która zawarła z Absolvent Umowę.
  • 11. Usługi- usługi świadczone przez Absolvent na rzecz Użytkownika, o których mowa w § 6.
  • 12. Kodeks cywilny- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459.)
  • 13.Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną- Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 r. poz. 1219).
  • 14.Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz.U.2017 poz. 880).
 3. 3.Działalność Absolvent.plAbsolvent.pl jest społeczną platformą kariery umożliwiającą Użytkownikom nawiązywanie kontaktów z Klientami, wymianę informacji, poszukiwanie zatrudnienia przez Użytkowników czy poszukiwanie osób, które mogą być zatrudnione przez Klienta.
 4. 4. Wymagania techniczne
  • 1.Dokonanie rejestracji i założenie Profilu za pośrednictwem Portalu Absolvent.pl wymaga połączenia z siecią Internet oraz korzystania z przeglądarki internetowej umożliwiającej odczytywanie dokumentów HTML w wersji 5 z opcją akceptacji plików typu „cookies” takich jak [Internet Explorer w wersji 10 lub wyższej, Microsoft Edge w wersji 40 lub wyższej, Google Chrome w wersji 47 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 60.0 lub wyższej, Apple Safari w wersji 40 lub wyższej, Opera w wersji 12.10 lub wyższej.
  • 2. Użytkownik jest samodzielnie odpowiedzialny za zapewnienie poufności przesyłanych danych w zakresie urządzeń i sieci, z których korzysta.
  • 3.Absolvent nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych przesyłanych przez Użytkownika. Absolvent odpowiada za przesłane dane od chwili zapisania ich w systemie Absolvent.
 5. 5. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  • 1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usług przez Absolvent jest rejestracja. Po rejestracji Absolvent wysyła na e-mail Użytkownika link aktywujący. Użytkownik może korzystać z konta po potwierdzeniu linka aktywacyjnego. Z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika linka aktywacyjnego pomiędzy Absolvent a Użytkownikiem zawarta zostaje umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  • 2. Warunkiem wymaganym do Rejestracji jest posiadanie aktywnego konta email.
  • 3. Użytkownik dokonując rejestracji, oświadcza, że:
   • a) dane podane w Profilu są zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku zmiany danych podanych w Profilu dokona niezwłocznej ich aktualizacji.
   • b) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
   • c) jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
   • d) zapoznał się z Regulaminem i Polityką Prywatności, akceptuje Regulamin i Politykę Prywatności w całości, bez żadnych wyjątków lub zastrzeżeń w tym zakresie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  • 4. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych Administrator ma prawo:
   • a) wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości.
   • b) zablokować Konto Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy.
   • c) skasować Konto Użytkownika.
  • 5. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia Konta.
  • 6. Usługi świadczone są wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom po poprawnym zalogowaniu na Konto.
  • 7. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.
  • 8. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
  • 9. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika następuje poprzez usunięcie Konta. Rozwiązanie umowy przez Absolvent następuje poprzez usunięcie Konta Użytkownika.
  • 10. Absolvent zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, którego działania zostały uznane za szkodliwe dla Absolvent, lub niezgodne z treścią Regulaminu.
  • 11. Każdy z Użytkownik ma możliwość założenia jednego Konta na Absolvent.pl.
  • 12. Zabrania się udostępniania swojego Konto innym podmiotom.
  • 13. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów.
 6. 6. Usługi świadczone przez Absolvent
  • 1. Absolvent świadczy na rzecz Użytkowników następujące usługi:
   • a) udostępnienie Użytkownikowi możliwości stworzenia Profilu.
   • b) umożliwienie Użytkownikowi dodania opinii nt. pracodawcy czy informacji o odbytej rozmowie rekrutacyjnej.
   • c) umożliwienie Użytkownikowi aplikowanie na oferty rekrutacyjne znajdujące się Absolvent.pl.
   • d) umożliwienie Użytkownikowi pobrania biletu na targi.
   • e) umożliwienie Użytkownikowi otrzymywania wybranych dla niego ofert pracy.
   • f) umożliwienie Użytkownikowi aplikowania na wybrane przez niego oferty pracy za pomocą opaski z numerem.
   • g) umożliwienie Użytkownikowi zapisywania się na warsztaty / szkolenia, odbywające się podczas targów.
  • 2. Dostęp do wszystkich usług Absolvent jest bezpłatny. Absolvent nie pobiera opłat za rejestrację, oraz stworzenie Profilu.
  • 3. Absolvent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat dla dowolnych usług oferowanych przez Absolvent.pl po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkowników.
 7. 7. Obowiązki i uprawnienia Absolvent
  • 1. Absolvent ma prawo do weryfikacji danych znajdujących się w Profilu Użytkownika.
  • 2. Absolvent dołoży należytej staranności w celu stałego i nieprzerwanego świadczenia usług.
  • 3. Absolvent zastrzega sobie prawo do czasowego lub permanentnego zawieszenia działania bądź trwałego usunięcia Absolvent.pl w każdym momencie, przeniesienie praw do Absolvent, oraz podjęcia wszystkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Absolvent. Użytkownikom nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Absolvent.
  • 4. Absolvent zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji usług, oraz sposobu działania Absolvent.pl.
 8. 8. Odpowiedzialność Absolvent
  • 1.Z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 2 Absolvent prowadzi na bieżąco nadzór nad właściwym technicznym funkcjonowaniem Serwisu.
  • 2.Absolvent nie gwarantuje  stałej dostępności do wszystkich świadczonych usług i  funkcjonalności Serwisu, a także do jego bezbłędnego działania.
  • 3.Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest w pełni dobrowolne i Użytkownik korzysta z Serwisu w całości na własną odpowiedzialność.
  • 4.Niezależnie od wyłączeń wskazanych w poszczególnych punktach Absolvent nie odpowiada wobec Użytkowników lub osób trzecich z uwagi na szkodę, krzywdę, utracone korzyści, które mogą się pojawić w związku z:
   • a) problemami technicznymi Serwisu w tym jego aktualizacją, utratą danych, działaniami samych Użytkowników bądź osób trzecich, dostępnością wszystkich lub poszczególnych usług, funkcjonalności Serwisu;
   • b) wykorzystaniem przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w tym nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podjętych przez Użytkownika na ich podstawie decyzji;
   • c) zobowiązaniami Użytkowników lub osób trzecich;
   • d) działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, które udostępniają  Użytkownikom swoje usługi za pośrednictwem Serwisu;
   • e) usługami, serwisami i aplikacjami, których dostawcą są osoby trzecie;
   • f) problemami technicznymi lub ograniczeniami w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne wykorzystywane przez Użytkowników, a które ograniczają lub uniemożliwiają Użytkownikom korzystanie z Serwisu i usług oferowanych za jego pośrednictwem;
   • g) korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu  w  sposób sprzeczny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego;
   • h) naruszeniem przez Użytkownika dóbr osobistych, praw autorskich i pokrewnych;
   • i) za dokonywaną przez osoby trzecie tzw. "kradzież kont".
 9. 9. Korzystanie z usług Absolvent.pl
  • 1. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać Serwis Absolvent.pl wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Niedopuszczalne jest w szczególności wykorzystanie Serwisu:
   • a) w celach niezgodnych z prawem;
   • b) w sposób, który powoduje jej uszkodzenie, niesprawność lub niestabilność, jak również zakłócenie jej korzystania przez innych Użytkowników;
   • c) w celu naruszenia praw autorskich innych osób;
   • d) w celu podszywania się pod inną osobę lub podmiot;
   • e) w celu publikacji reklam;
   • f) kopiowania danych lub treści należących do innych Użytkowników.
  • 2. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenie przed Administratorów takich działań przez Użytkownika, Administrator niezwłocznie usunie Konto lub Profil Użytkownika. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
  • 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób.
  • 4. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać prywatność innych osób. W szczególności zabrania się zbierania, przetwarzania, i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody.
  • 5. Zabrania się umieszczania i rozpowszechniania w ramach Serwisu:
   • a) oprogramowania objętego prawami innych osób - bez wyraźnej ich zgody,
   • b) haseł komputerowych, kodów dostępu i innych danych umożliwiających osobom nieupoważnionym dostęp do informacji przechowywanych w systemach komputerowych lub sieci teleinformatycznej.
  • 6. Bezwzględnie zabrania się zamieszczania w Serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, naruszających powszechnie uznane normy społeczne i dobre obyczaje.
  • 7. Użytkownik ma prawo zamieszczać w Serwisie tylko zdjęcia przedstawiające jego osobę w sposób umożliwiający identyfikację.
  • 8. Zabrania się zamieszczania w Serwisie przez Użytkownika zdjęć innych osób, oraz zdjęć o charakterze pornograficznym.
  • 9. Administratorzy mają prawo usunąć zdjęcia Użytkownika uznane przez nich za niestosowne bez poinformowania o tym fakcie Użytkownika.
  • 10. Absolvent zastrzega sobie prawo do usunięcia części lub całości Profilu lub usunięcie Konta Użytkownika, jeżeli którykolwiek z części Profilu jest niezgodny z niniejszym Regulaminem, lub ma negatywny wpływ na wizerunek Absolvent.pl.
  • 11. Zabrania się wykorzystywania usług świadczonych przez Absolvent.pl do reklamowania towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, oraz do przesyłania i udostępniania treści powszechnie uznawanych jako spam.
 10. 10. Przepisy porządkowe dla Użytkowników zwiedzających Targi
  • 1. Targi są skierowane tylko do studentów i absolwentów w wieku 19-35 lat.
  • 2. Użytkownicy mogą przebywać na terenie Targów tylko w terminach i godzinach otwarcia Targów.
  • 3. Zabronione jest prowadzenie przez Użytkowników jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z Absolvent.pl Sp. z o.o., jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
  • 4. Na terenie Targów obowiązują zakazy:
   • a) wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób;
   • b) wnoszenia i spożywania alkoholu oraz rozprowadzania i zażywania środków odurzających;
   • c) zakłócania porządku publicznego (np. głośne, agresywne zachowania);
   • d) wprowadzania zwierząt, a także rowerów, deskorolek itp.
   • e) palenia wyrobów tytoniowych z wyjątkiem miejsc wydzielonych i specjalnie oznaczonych;
   • f) zanieczyszczania pawilonów i terenów otwartych odpadami wygenerowanymi przez siebie (opakowania po napojach i jedzeniu, niedopałki, gumy do żucia itp.);
   • g) niszczenia infrastruktury (np. oklejanie ścian, szyb, posadzek ulotkami reklamowymi oraz innymi materiałami);
   • h) opierania się o elementy zabudowy stoisk, konstrukcje reklamowe i inne elementy aranżacji przestrzeni;
  • 5. Osoby będące w stanie wyraźnego odurzenia narkotykowego lub upojenia alkoholowego oraz próbujące wnieść alkohol, środki odurzające lub niebezpieczne przedmioty, nie będą wpuszczane na teren Targów.
  • 6. Absolvent zastrzega sobie prawo wyproszenia Użytkownika z Targów bez podania przyczyny i uniemożliwienia ponownego wstępu, a w uzasadnionych przypadkach wezwania Policji.
  • 7. Użytkownicy są zobowiązani do:
   • a) respektowania oznaczeń stref wydzielonych z ruchu podlegających ochronie przeciwpożarowej;
   • b) wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez służby Absolvent ze względów organizacyjnych albo konieczności zabezpieczenia mienia i zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Targów.
  • 8. Na Terenie Targów Pracy Absolvent Talent Days obowiązuje zakaz fotografowania, filmowania nagrywania oraz innego utrwalania Imprezy z wyjątkiem uprawnionych do tego osób legitymujących się odpowiednim identyfikatorem.
  • 9. Za wszelkie szkody, wynikające z niestosowania się do powyższych przepisów porządkowych, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 11. 11. Odstąpienie od umowy
  • 1. Użytkownik może w terminie 14 dni od zawarcia umowy wskazanej w § 5. ust.1. odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
  • 2. W celu odstąpienia od umowy Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub wzorem formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. Poz. 827 z późn. zm.)., jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Użytkownik może złożyć pisemnie przesyłając je na adres korespondencyjny Absolvent podany w niniejszym Regulaminie tj. spółka Absolvent.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie adres: Plac Konesera 9 (budynek O, II piętro), 03-736 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected]
  • 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może przybrać dowolną treść, z której wynikać będzie wola odstąpienia od tej umowy, przy czym dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie przedmiotowego oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w ust. 1.
  • 4. Absolvent z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
  • 5.W razie odstąpienia przez Użytkownika od Umowy, Umowa ta uważana jest za niezawartą.
  • 6.Odstąpienie od Umowy przez Użytkownika skutkuje usunięciem jego Profilu.
 12. 12. Prawa autorskie
  • 1. Nazwa Serwisu i jego logo podlegają ochronie prawnej. Poza przypadkami prawem dozwolonymi jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Serwisu bez wyraźnej pisemnej zgody Absolventa jest zabronione. W przypadku naruszenia powyższego zakazu Absolvent zastrzega podjęcie kroków prawnych, włącznie z pociągnięciem naruszającego do odpowiedzialności odszkodowawczej.
  • 2.  Z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 3  autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Serwisu, a także innych treści umieszczonych w Serwisie, które stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych(Dz.U.1994 nr 24 poz. 83 z późń. zm.) jak również do wyglądu Serwisu jako całości, przysługują Absolvent. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań elementów Serwisu, w tym jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz. 83 z późń. zm.) jest zabronione. W przypadku naruszenia powyższego zakazu Absolvent zastrzega podjęcie kroków prawnych, włącznie z pociągnięciem naruszającego do odpowiedzialności odszkodowawczej.
  • 3. W przypadku zamieszczenia przez Absolvent w Serwisie treści pochodzących od Klienta i loga Klienta zastrzega się, że logo to podlega ochronie prawnej, zaś autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych i treści pochodzących od Klienta Absolvent, które stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz. 83 z późń. zm.) przysługują Klientowi. Jakiekolwiek ich kopiowanie, powielanie, rozpowszechnienia bądź dokonywanie ich opracowań jest zabronione i w przypadku naruszenia tego zakazu Klient może podjąć bezpośrednio względem Użytkownika właściwe kroki prawne, włącznie z pociągnięciem go do odpowiedzialności odszkodowawczej.
 13. 13. Postępowanie Reklamacyjne
  • 1. Wszelkie zakłócenia funkcjonowania pracy Serwisu a także problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami (reklamacje) należy zgłaszać na adres elektroniczny [email protected]
  • 2. Z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 3 zgłoszenia, o których mowa w pkt. 1 powyżej, rozpatrywane będą niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od dnia otrzymania przez Absolvent zgłoszenia reklamacyjnego.
  • 3. Jeżeli dane bądź informacje przedstawione przez Użytkownika w reklamacji są niepełne lub niewystarczające Absolvent ma prawo zwrócić się do Użytkownika o ich uzupełnienie. Termin o którym mowa w ust. 2 biegnie od dnia uzupełnienia przez Użytkownika wymaganych informacji.
  • 4. Absolvent uprawniony jest do ingerencji w strukturę techniczną Konta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowania usług Absolvent.pl.
  • 5. Absolvent uprawniony jest do dokonywania zmian i oddziaływania w inny sposób na stronę techniczną Konta w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania Konta Użytkownika.
  • 6. Reklamacje składane do Absolvent dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem Absolvent.pl nie będą rozpatrywane. Absolvent nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.
 14. 14. Postanowienia końcowe
  • 1. Postanowienia Regulaminu mogą być w każdym czasie zmieniane przez Absolvent, bez podawania przyczyn. Zmiany wraz z informacją o ich dokonaniu zostaną opublikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na Absolvent.pl.
  • 2. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się ze zmianami Regulaminu niezwłocznie po otrzymaniu na adres elektroniczny Użytkownika informacji o ich dokonaniu.
  • 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu elektronicznego, do którego nie ma dostępu, a szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia o którym mowa w pkt. 2 powyżej.
  • 4. Użytkownik ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia określonego w pkt. 2 powyżej z przyczyn niezależnych od Absolvent.
  • 5. W przypadku braku akceptacji dla zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie usunąć swoje konto.
  • 6. Wszelkie spory związane lub wynikające ze stosunku prawnego między Absolvent i Użytkownikiem rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Absolvent.
  • 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  • 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.
Pobierz wzór odstąpienia od umowy