Korzystamy z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Dowiedz się więcej »

Close

Polityka prywatności

 1. 1. Postanowienia wstępne
  • • Polityka Prywatności Portalu Absolvent.pl dla Użytkowników („Polityka Prywatności”) określa stanowisko Absolvent w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych oraz gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach.
  • • Jeżeli w Polityce Prywatności nie wskazano inaczej, terminy, definicje i zwroty używane w Polityce Prywatności mają brzmienie i znaczenie nadane im w Regulaminie świadczenia usług przez Absolvent.pl Sp. z o.o.
  • • Użyte w niniejszej Polityce Prywatności definicje mają następujące znaczenie:
   • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
   • Podmioty trzecie – (na gruncie RODO odbiorcy, którym ujawnia się dane osobowe), osoby prawne lub osoby fizyczne współpracujące z Absolvent.pl Sp. z o.o. w relacji B2B w zakresie wzajemnego świadczenia usług.
   • Procesor – podmiot przetwarzający na mocy art. 28 RODO, który za zlecenie Absolvent.pl Sp. z o.o. uczestniczy w procesie przetwarzania danych.
   • Administrator - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
   • Podmiot przetwarzający - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
 2. 2. Przetwarzanie danych osobowych
  • • Na mocy art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 (zwanym dalej RODO) informujemy iż Administratorem przekazanych przez Klienta danych osobowych jest Absolvent.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-840), ul. Grochowska 306/308. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: [email protected]
  • • Absolvent jako Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, preferencje użytkownika, lokalizacja, obszar zainteresowania.
  • • Niezależnie od danych osobowych opisanych w ust. 2 które Absolvent przetwarza jako Administrator Absolvent przetwarza jako procesor dane osobowe Użytkowników powierzone mu przez Pracodawcę na mocy zawartej z Pracodawcą umowy powierzenia. Absolvent przetwarza jako Procesor następujące dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres mailowy, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych, wizerunek, zainteresowania, obszar zawodowy, miasto w którym Kandydat do pracy chce podjąć zatrudnienie oraz inne informacje podawane w sposób dobrowolny przez zainteresowanych kandydatów w swoich aplikacjach. Administratorem podanych w profilu Kandydata danych osobowych będzie każdorazowo Pracodawca, na ogłoszenie którego kandydat będzie aplikował. W odniesieniu do danych osobowych podanych przez Kandydata w jego Profilu Absolvent będzie pełnił rolę procesora i będzie przetwarzał podane przez Kandydata w jego profilu dane jedynie w celu i zakresie powierzonym mu przez Pracodawcę jako Administatora zgodnie z zawartą pomiędzy Absolvent, a Pracodawcą umową powierzenia. Ponieważ zakres podanych przez Użytkownika informacji w procesie ubiegania się o zatrudnienie może przekraczać zakres wskazany w Ustawie Kodeks Pracy (Art. 221 § 1 k.p.), w przypadku podania przez Użytkownika danych osobowych wykraczających poza ustawowo dozwolony zakres określony w art. 221 § 1 k.p podstawą prawną przetwarzania tych danych (np. adres e-mail, numer telefonu, wizerunek) przez Pracodawcę jest wyrażenie przez Użytkownika zgody tj. art. 6, ust. 1 lit. a) RODO. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych określonych w niniejszym ust. Użytkownik udziela Pracodawcy i Absolvent (w zakresie świadczonych w ramach Aplikacji usług) zgody na wykorzystanie jego wizerunku w zakresie umożliwienia Pracodawcy na ogłoszenie którego aplikuje przeprowadzenia procesu rekrutacji.
  • • Absolvent przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
   • a) realizacji postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, czyli Absolvent.pl dostarcza narzędzie, za pośrednictwem którego umożliwia swoim Użytkownikom aktywne przeprowadzenie procesu rekrutacji w relacji pomiędzy potencjalnym pracownikiem – potencjalnym pracodawcą. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
   • b) realizacji postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, czyli umożliwienia swoim Użytkownikom zapisanie się oraz wzięcie udziału w organizowanych targach pracy. Zatem dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w związku z udziałem w/w wydarzeniach Wówczas podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. b, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
   • c) wysyłania za pośrednictwem wiadomości e-mail dopasowanych do Użytkownika ofert pracy i praktyk- Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą.
   • d) wysyłania za pośrednictwem wiadomości e-mail do Użytkownika informacji o karierze, ofertach pracy i praktyk - Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą.
   • e) wysyłania SMS’em informacji o karierze, ofertach pracy i praktyk- Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą.
   • f) udostępnienia profilu Użytkownika rekruterom na targach Absolvent Talent Days - Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą.
  • • Ponieważ Absolvent.pl może przetwarzać dane osobowe swoich Użytkowników w celach określonych w punkcie nr 3 powyżej, informujemy, iż dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane, udostępniane odbiorcom lub stronom trzecim, którymi mogą być:
   • a) potencjalni pracodawcy,
   • b) podmioty trzecie współpracujący z Absolvent.pl,
   • c) podmioty, którym Absolvent.pl powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (procesorzy, którzy na zlecenia Absolvent.pl dokonują przetwarzania danych osobowych).
  • • Informujemy, iż dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w punkcie 3 powyżej celów:
   • a) w zakresie realizacji postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie czyli Absolvent.pl dostarcza narzędzie, za pośrednictwem którego umożliwia swoim Użytkownikom aktywne przeprowadzenie procesu rekrutacji w relacji pomiędzy potencjalnym pracownikiem oraz wzięcia udziału w organizowanych targach pracy – przez okres niezbędny do realizacji postanowień Regulaminu i po tym okresie w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa,
   • b) wysyłania za pośrednictwem wiadomości e-mail dopasowanych do Użytkownika ofert pracy i praktyk- przez czas nieokreślony do momentu wycofania udzielonej zgody (zgłoszenie sprzeciwu),
   • c) wysyłania za pośrednictwem wiadomości e-mail do Użytkownika informacji o karierze, ofertach pracy i praktyk - przez czas nieokreślony do momentu wycofania udzielonej zgody (zgłoszenie sprzeciwu),
   • d) wysyłania SMS’em informacji o karierze, ofertach pracy i praktyk - przez czas nieokreślony do momentu wycofania udzielonej zgody (zgłoszenie sprzeciwu),
   • e) udostępnienia profilu Użytkownika rekruterom na targach Absolvent Talent Days- przez czas nieokreślony do momentu wycofania udzielonej zgody (zgłoszenie sprzeciwu).
  • • Zgodnie z RODO informujemy, iż Użytkownicy korzystający z usług i produktów Absolvent.pl maja prawo do: żądania od Absolvent.pl dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
  • • Zgodnie z RODO informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Użytkownika zgodę, wszystkie wyrażone przez Użytkowników zgody na przetwarzanie określone w punkcie 3 powyżej mogą być wycofane w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • • Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  • • Informuje się, iż w związku z realizacją celów określonych w punkcie 4 powyżej, podanie danych osobowych może mieć charakter:
   • a) umowny, czyli w przypadku akceptacji Regulaminu (zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Absolvent.pl) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarciem umownym, gdzie niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i tym samym brakiem możliwości korzystania z usług i produktów należących do Absolvent.pl Sp. z o.o.,
   • b) dobrowolny, ale podanie danych jest niezbędne do realizacji celów określonych w punkcie 3 powyżej. Na przykład niepodanie numeru telefonu może skutkować brakiem otrzymywanie wiadomości sms informacji o karierze, ofertach pracy i praktyk.
  • • Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do podmiotów mających siedzibę w Państwie trzecim, których lista znajduje się pod adresem (tutaj) i które spełniają wszystkie wymagania określone w RODO. Użytkownikowi przysługuje możliwość uzyskania od administratora kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.
  • • Informujemy, iż Użytkownicy Portalu Absolvent mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu na zasadach określonych w art. 22 RODO. Informujemy, iż profilowanie odbywa się z wykorzystaniem takich narzędzi jak rozwiązania własne Absolvent tj. stworzony dla Absolvent algorytm który w oparciu o wskazane przez Użytkownika informacje tj. lokalizacja, obszar zainteresowania, preferencje przedstawia Użytkownikowi rekomendowane dla Użytkownika oferty pracy. Informujemy, iż przesłanką prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Informujemy, iż profilowanie podejmowane jest w celu przygotowania dla Użytkowników dedykowanej oferty, które nie powoduje negatywnych konsekwencji dla osoby, która podlega profilowaniu.
  • • Absolvent dokładają szczególnych starań w celu ochrony prywatności oraz informacji dotyczących Użytkowników. Absolvent z zachowaniem należytej staranności dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze organizacyjnym i programistycznym, które pozwalają na zapewnienie ochrony przetwarzanych danych. Absolvent w szczególności zabezpiecza dane przed ich ujawnieniem, zniszczeniem, utraceniem i udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także nieuprawnioną modyfikacją i przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 3. 3. Informacje dotyczące Plikow Cookies
  • • Absolvent za pośrednictwem Serwisu Absolvent.pl wykorzystuje pliki cookies tj. dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu prowadzonego przez Absolvent.
  • • Używane przez Absolvent pliki cookies dzielą się:
   a) ze względu na czas ich przechowywania na:
   • • sesyjne - pliki cookies tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   • • stałe - pliki cookies przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika
   b) ze względu na cel, w którym są używane:
   • • reklamowe - pliki cookies dostawców zewnętrznych Criteo GmbH (więcej informacji o Criteo znajdziesz https://www.criteo.com/privacy/
  • • Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach:
   • • właściwej optymalizacji działania strony internetowej,
   • • statystycznych.
   • • prowadzenia kampanii remarketingowych tj. aby przypominać Użytkownikowi o ogłoszeniach pracy lub praktyk które przeglądał lub którymi może być zainteresowany, które nie powoduje jednak jakichkolwiek negatywnych konsekwencji dla Użytkownika.
  • • Stosowane w ramach Serwisu Absolvent.pl rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających z Serwisu.
  • • Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
  • • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą ograniczyć a nawet uniemożliwić dostęp do niektórych funkcji Serwisu.
  • • Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w menu poszczególnych przeglądarek lub na stronach internetowych ich producentów.
  • • W zakresie gromadzonych przez Criteo Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.criteo.com/privacy/
 4. 4. Informacje końcowe
  • • Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój Serwisu powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować bieżąco na stronie dostępnej pod adresem: https://www.absolvent.pl/informacje/polityka-prywatnosci/
  • • Absolvent.pl jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji. Można się z nami kontaktować elektronicznie pod adresem [email protected] lub pocztą tradycyjną.